Tilbage til forsiden

Beboer/Pårørende politik

Beboerpolitik (Download)

Pårørendepolitik (Download)

Beboerpolitik

Formål:

Center Lindegårdens beboerpolitik har til formål at sikre beboere på Center Lindegårdens inddragelse, indflydelse og medansvar for forholdene på Center Lindegården.

Grundlag:

Gældende lovgivning samt særlig Servicelovens §§ 111, 112, 113 og 114, Retsikkerhedslovens § 4 og Lov om patienters retsstilling.

"Brugerpolitik for borgere med sindslidelser" (2008).

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder (2009).

Virksomhedsbeskrivelse for Center Lindegården.

Beboerrettigheder og beboerpligter på Center Lindegården:

 • Center Lindegårdens kommunikation og information med, om og til beboeren skal være klar, tydelig og overskuelig.
 • Uddrag af love og bestemmelser vedrørende beboerens retsstilling og rettigheder, herunder klageadgang, er tilgængelig i områdets 'Informationsmappe'.
 • Beboerens bolig er beboerens hjem og i den forstand ukrænkelig.
 • En beboer kan ikke tvinges til at fraflytte sin bolig, men Straffeloven, husregler og almindelig hensyntagen til andre skal respekteres.
 • Der kan udstedes velbegrundet og tidsbestemt besøgsforbud ift. til gældende regler, hvis vedkommendes adfærden er til belastning for andre, iht. Københavns Kommunes retningslinier for besøg
 • Center Lindegården har tre Beboerråd med beboerrepræsentanter og afholder møder ud fra de enkelte råds gældende kommissorium/retningslinjer. Igennem de tre beboerråd bliver beboerrepræsentanterne inddraget i forskellige emner med mulighed for indflydelse.
 • I hvert område afholdes der jævnligt hus/områdemøde ud fra retningslinjer for afholdelse af møderne.
 • Beboernes indflydelse skal fremgå ved behandlingen af mødets forskellige punkter, dvs er punktet til orientering eller beslutning
 • Alle beboere har en individuel handleplan
 • Beboeren har ret til en kontaktperson. På Center Lindegården, hvor kontaktpersonen ofte er en del af et team, skal ansvaret for relationen være afklaret og aftalt.
 • Beboer og kontaktperson skal løbende evaluere deres samarbejde og en beboers ønske om at skifte kontaktperson skal, så vidt dette er muligt, imødekommes efter en samtale hvor beboeren, beboerens kontaktperson og områdets leder deltager.
 • Beboere på Center Lindegården har ret til omsorg, støtte, rådgivning og hjælp i forbindelse med kriser og vanskeligheder, således at indlæggelse undgås, så vidt det er muligt.
 •  I tilfælde hvor det skønnes at være i en beboers interesse, nogle gange på trods af beboerens eget ønske, kan personalet opfordre til, at der søges yderligere om hjælp - evt. ved indlæggelse.
 •  I forlængelse af ovennævnte, er det ønskeligt, at enhver i sin handleplan tager stilling til, hvordan man bedst hjælper vedkommende i sådanne vanskelige krisesituationer
 • Handel med illegale stoffer er forbudt og medfører politianmeldelse (jf. Rusmiddelpolitik og Retningslinier for politianmeldelser).
 • Vold og trusler om vold samt hærværk og handel med illegale stoffer er som i Straffeloven forbudt på Center Lindegården og medfører politianmeldelse.
 •  Som supplement til samfundets tilbud vedr. job og fritid forefindes der på Center Lindegården tilbud om arbejde, fritidstilbud, undervisning, café, sport og motion for at skabe nærmiljø og muligheder for socialt samvær på tværs af områderne. Center Lindegården støtter, hjælper og orienterer ligeledes om tilbud lig ovenstående udenfor centret. Beboerne har indflydelse på/tages med på råd ift. arrangementer og tilbud.
 •  Når der er en ledig bolig på Center Lindegården sker visitation til denne efter gældende regler.
 •  Center Lindegården har en 'Pårørendepolitik' og et Centerråd, hvor repræsentanter for pårørende til beboere på centeret, beboere og ansatte mødes 4 gange årligt til gensidig orientering og debat.
 •  Beboerpolitikken skal revideres hvert 2. år i ulige år i de tre Beboerråd samt ledergruppen - næste gang er år 2015.

  Revideret juli 2013

Pårørendepolitik

Formål

 • At skabe et aktivt fællesskab med dialog mellem beboerne, pårørende og medarbejderne på Center Lindegården.
 • At styrke/genoprette kontakten mellem beboere og pårørende.
 • At give de pårørende via Centerrådet indsigt i Center Lindegårdens overordnede forhold og drift.

Pårørendepolitik på Center Lindegården

 • Center Lindegården byder pårørende velkommen og betragter pårørende som en ressource for beboerne.
 • Kommende beboere opfordres via brev til at invitere nære pårørende med, når ledig bolig kan tilbydes.
 • På Center Lindegården respekteres beboerens beslutninger om valget af og omfanget af inddragelse af pårørende. Beboeren spørges hver gang, der er en anledning til kontakt med pårørende - eksempelvis ved akutte hændelser.
 • Center Lindegården stiller tilbud til beboeren om pårørendesamtaler minimum 1 - 2 gange årligt. Beboeren afgør hvilke nære pårørende, der skal kontaktes i forbindelse med pårørendesamtaler.
 • Hvis beboeren ønsker det, vil nære pårørende senest 14 dage efter beboerens indflytning modtage et velkomstbrev fra lederen af området eller kontaktpersonen.
 • Alle aftaler med pårørende dokumenteres. Pårørendekontakt/samtykkeerklæring foreligger i beboerens samlede dokumentation.
 • Pårørende er altid velkommen til at kontakte områdets leder/kontaktperson eller Center Lindegårdens centerchef/vicecenterchef.

Der er et Centerråd på Center Lindegården, bestående af beboere, pårørende og medarbejdere, se "Forretningsorden for Centerrådet på Center Lindegården".

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk