Tilbage til forsiden

Centerstrategi

 

Oversigt

 

 

 

 

2011: 2. halvår

2012: 1. halvår

2012: 2. halvår

2013: 1. Halvår

2013: 2.halvår

 

Virksomhedsplan

Strukturændring

(beskrives nedenfor)

Herunder bedre ressourceudnyttelse og sikker drift

 

 

 

 

 

 

Kommunikation

(beskrives nedenfor)

 

 

 

 

Udviklingsarbejde i SOF om CSC Social.

 

CSC Social

(beskrives nedenfor) Forandringskompas, der er et redskab til at understøtte faglig refleksion og dialog med borgere, kollegaer, samarbejdspartnere og ledere om, hvordan borgeren udvikler sig og hvordan indsatser bedst tilpasses ift. borgerens mål. Bliver en integreret del af CSC Social

 

 

 

 

Arbejdet omkring metoder fra den tidligere strategi fortsætter i den nye indsats om metoder og faglighed

Metoder og faglighed

(beskrives nedenfor)

 

 

 

2011: 2. halvår

2012: 1. halvår

2012: 2. halvår

2013: 1. Halvår

2013: 2.halvår

 

 

SOF´s pejlemærker:

 • 1. Beskæftigelse
 • 2. Flow
 • 3. Misbrug

(beskrives nedenfor)

 

 

 

Recovery-uddannelsen

Recoveryuddannelsen fortsat; opfølgning, supervision og netværk

Brugerinddragelse

(beskrives nedenfor)

 

 

Mad/økologi

Sundhedspolitik

(beskrives nedenfor)

 

 

 

 

Beslutning om hvorvidt og hvordan Center Lindegården skal akkrediteres afventer

Akkreditering

(eksternt kvalitetscheck)

 

 

 

 

 

Boligprojekt

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljøhandleplan

(udarbejdes løbende)

 

 

 

 

Miljøhandleplan

(udarbejdes løbende)

 

 

 

 

Sygefraværshandleplan

(udarbejdes løbende)

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturændring

Tovholder:

Birger Jacobsen

Status/udgangspunkt

I foråret 2011 blev der truffet beslutning om en større strukturændring på Center Lindegården, specielt med betydning for Lindegårdshusene. Strukturændringen betød at der blev etableret en stabsfunktion der understøtter Centrets ledelse, ledere, teamkoordinatorer og medarbejdere. Organisationsstrukturen blev ændret således, at husene nu arbejder sammen to og to med én fælles leder. Formålet med strukturændringen er at udvikle bedre personaleledelse, styrkelse at kerneydelsen, større fleksibilitet, øget vidensdeling og samarbejde på tværs i organisationen.

Husenes ledere samarbejder i 3 teams og de enkelte huse er delt i 2 teams. Der er etableret teamkoordinatorfunktion i husenes teams.

Indsatsen er i fuld gang, da omstruktureringen trådte i kraft 1. september 2011 og fortsætter til og med 1. halvår af 2012.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

Målet er at sikre høj kvalitet i personaleledelsen af de enkelte huse, samt sikre samarbejde og fleksibilitet mellem de to "makkerhuse".

Kortsigtede mål/miniprojekter

Sikre teamstrukturen i husene

 

Udvikle samarbejdet i de enkelte lederteams

Sikre og udvikle samarbejdet i organisationen - ledelse, stab, ledere, teamkoordinatorer og medarbejdere

Aktiviteter

 • Kursus i ledelse af team (for ledere)
 • Kursus i arbejde i team (ledere og medarbejdere)
 • Aftale mødestruktur
 • Mødehyppighed
 • Mødeindhold
 • Kollegial supervision?
 • Ledersupervision
 • Beskrivelse af samarbejdsgangene i organisationen.
 • Åbenhed om vanskeligheder der skal justeres.
 • Synliggørelse af disse arbejdsgange

Implementeringsplan

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

Opfølgning

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

         

 

Kommunikation

Tovholder:

Ingelise Hermund

Status/udgangspunkt

Med udgangspunkt i værdidagen og strategiseminaret i efteråret 2011 har personale og ledere peget på, at der skal arbejdes med den dagligdags kommunikation mellem beboere og personale. En del af dette er at arbejde med konfliktforebyggende kommunikation. En anden central del er ligeværdig kommunikation mellem personaler og beboere.

Kommunikationen er pr. definition asymmetrisk - målet er, at den bliver ligeværdig.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

 • At kommunikationen på Center Lindegården er ligeværdig og opleves som sådan således, at beboere og personale føler sig hørt og respekteret i alle former for kommunikation
 • At antallet af konflikter og voldsepisoder falder og at antallet af anmeldelser af arbejdsskader i denne forbindelse falder

Kortsigtede mål/miniprojekter

Efterår 2011 og forår 2012:

Refleksion over ligeværdig kommunikation (indgå i de aktiviteter, der er affødt af sammenlægning af to huse eller andre relevante aktiviteter)

Forår 2012 og derefter løbende:

Kurser i anerkendende kommunikation med det mål at kunne arbejde konflikt- og voldsforebyggende.

 • - herunder hvordan de tillærte værktøjer implementeres, anvendes og vedligeholdes

Årsskiftet 2012/2013:

Dialog om, hvorvidt der er behov for kommunikationsregler for at sikre det professionelle i vores sprog?

2013:

Undersøgelse af beboernes oplevelse af kommunikationen

NB: Vigtigt på forhånd tage stilling til, hvordan den viden, der kommer frem, skal bruges.

Aktiviteter

Det næste halve år bliver dette emne sat på dagsordenen på personalemøder.

 • - Evt. suppleret med, at personer, som har haft opgaver i nyt hus forbereder oplæg/tanker til personalemøderne.

Kurser i anerkendende kommunikation med fokus på konflikt- og voldsforebyggelse

 • - Suppleres med ½ årlig refleksion over kommunikation og konflikthåndtering i de enkelte huse

Eksempelvis afdækning af behov gennem:

 • - Videooptagelse af kommunikation med beboere
 • - Egne historier omkring eksempler på god/dårlig kommunikation

Spørgeskema om hvordan beboere oplever kommunikationen - Opfatter de den som ligeværdig? Og hvad opleves evt ikke som ligeværdigt?

 • - Formidling skriftligt
 • - Refleksion på personalemøder

Implementeringsplan

At skabe/sikre ligeværdig kommunikation er en løbende daglig proces, hvor der til stadighed skal følges op og igangsættes nye initiativer.

Samtænkes med indholdet i recoveryuddannelsen.

Opfølgning

Beskrives af arbejdgruppen

           

 

CSC Social

Tovholder:

Annette Gade Frandsen

Status/udgangspunkt

CSC Social(IT til myndighed og udfører/ elektronisk dokumentation) kommer til Centret fra SOF.

På nuværende tidspunkt (primo januar 2012) afventer vi udmelding fra SOF ang. tidsplan.

I det igangværende udviklingsarbejde i SOF deltager Annette Gade Frandsen i diverse møder vedr. forberedelse, planlægning og implementering.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

Formålet med indsatsen er at opgradere, ensrette og kvalitetssikre alle aspekter af dokumentationen (og sikre at lovgivningen bliver opfyldt).

Mål med indsatsen som en del af Centerstrategien:

 • at hver enhed er i stand til at anvende redskabet ved ikrafttræden, således at dokumentationen og medicinhåndteringen er sikret, og at samtlige medarbejdere kan anvende CSC Social efter en måned.

Kortsigtede mål/miniprojekter

2. halvår 2011

At der udarbejdes en handleplan for IT-understøttelsen af CSC Social.

 

1.Halvår 2012

At der planlægges kurser/undervisning af nøglepersoner, for personalet generelt og udarbejdes plan for implementering

1. og 2.- halvår 2012

At CSC Social udrulles i alle huse/områder

Aktiviteter

 • Beskrive IT-behov
 • Forberede ITsystemet. Evt. ansætte 1-2 løntilskudsmedarbejder, til implementeringen
 • Forberede teamkoordinatorer og ledere. Udpege nøglepersoner

Mødevirksomhed og uddannelse af nøglepersoner

Undervisning af alt personale? Beslutning herom efter udmelding fra SOF

Undervisning af personale ved stormøder i festsalen og i husene løbende ifm. opstart af CSC Social.

Implementeringsplan

I værksætte planlægningen med centerledelsen snarest og planlægge yderligere, når tidsplanen for introduktion, undervisning, udrulning mm er meldt ud fra SOF.

Opfølgning

Løbende opfølgning/ servicering i husene når systemet er implementeret.

         

 

Metode og faglighed

Tovholder:

Ellen-Margrethe Lihn

Status/udgangspunkt

Der efterspørges fælles udgangspunkt i tilgangen til beboeren, fælles valg af teori/metode og fælles forståelse af hvilket grundlag vi arbejder efter.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

At opnå en fælles referenceramme blandt personalet

At opnå klarhed over, hvilken tilgang vi har til den enkelte beboer

At personalet har de kompetencer, der skal til for at støtte den enkelte beboer til at opnå den bedste livskvalitet

At det er beskrevet(og iværksat), hvilke kompetencer personalet skal have; på hvilket niveau, i hvilket omfang og indenfor hvilken tidsramme ift. ansættelsen

Kortsigtede mål/miniprojekter

At beslutte og beskrive fælles referenceramme

At beslutte og beskrive fælles tilgang

At beskrive og beslutte hvilke kompetencer der skal til for at understøtte den fælles referenceramme

At uddanne personalet i de valgte tilgange/metoder

Aktiviteter

1.kvartal 2012

Udarbejde oplæg til diskussion/debat og beslutning i ledergruppen

Beslutte, beskrive og blåstemple grundlaget

Afholde Metode- og fagdag i marts 2012, hvor grundlaget præsenteres.

1. og 2.halvår 2012

Indhente viden om, hvilke kurser/uddannelser der skal til for at opnå den nødvendige kompetence

Indhente viden om nuværende uddannelses- og kursusniveau hos medarbejdere og ledere

Udarbejde kompetenceafklaringsskema for hvert hus/område og tovholder/husleder

Indhente og katalogisere relevant litteratur mm.

2.halvår 2012

Tilrettelægge kurser/uddannelse

Afvikle kurser/uddannelse

Evt. uddanne nøglepersoner

Implementeringsplan

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

Opfølgning

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

         

 

SOF´ s pejlemærker

Tovholder:

Ellen-Margrethe Lihn

Status/udgangspunkt

SOF har centralt fra besluttet, at der skal arbejdes målrettet med i alt 10 sociale indsatser. Af de 10 er 4 relevante for et socialpsykiatrisk bosted som Center Lindegården. De 2 der handler om misbrug er slået sammen nedenfor:

 • Flere borgere med handicap eller sindslidelse kommer i beskæftigelse
 • Flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer
 • Flere borgere med misbrug får en tidligere indsats og flere borgere med misbrug kommer i behandling

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

Målene for arbejdet med SOF´s pejlemærker er forhåndsbeskrevet af SOF.

Målet med at indskrive pejlemærkerne i Centerstrategien er at koble disse indsatser sammen med indsatserne omkring recovery og brugerinddragelse

Kortsigtede mål/miniprojekter

Beskæftigelse

At beboerne forberedes i højere grad på at komme i beskæftigelse i form af arbejdstræning

At beboerne på Center Lindegården motiveres til at komme i beskæftigelse, hvis de ønsker det. Det kan være på centret eller på en lokal arbejdsplads

Flow

At beboere på Center Lindegården, der er parate til at flytte til en mere selvstændig bolig, får tilbud herom.

At alle beboere med potentiale for at bo mere selvstændigt får muligheden for at udvikle sig som forudsætning for at flytte

Misbrug

At alle, der fremover flytter ind på Center Lindegården, og som har et kendt misbrug, tilbydes behandling fra indflytningsstart

At antallet af beboere med misbrug, der hjælpes til at komme i behandling for deres misbrug, stiger

At antallet af beboere der komme ud af deres misbrug, stiger

Aktiviteter

Beskrives af arbejdsgruppen

Beskrives af arbejdsgruppen

Beskrives af arbejdsgruppen

Implementeringsplan

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

Opfølgning

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

         

 

Brugerinddragelse

Tovholder:

Ditte Iben Bergenholtz

Status/udgangspunkt

Brugerinddragelse har været en del af lovgivningen i over 10 år, hvor beboerens ret til inddragelse og indflydelse er blevet fremhævet. I praksis er brugerinddragelse allerede mange steder indarbejdet i brugerpolitikker og målsætninger og fremhæves ofte som en essentiel del af samarbejdet mellem fagperson og beboer i rehabiliteringsindsatsen.

Som følge af den afholdte inspirationsdag og det følgende lederseminar blev der peget på vigtigheden i at arbejde med brugerinddragelse. Dette så at beboerne i stigende grad bliver gjort ansvarlige i og for eget liv og der opnås en ligeværdighed mellem personale og beboere, som et hensigtsmæssigt middel til at opnå selvudvikling. Og særligt at beboerne, gennem brugerinddragelse, oplever at blive hørt og respekteret i deres ønsker og set som en ressource på Center Lindegården.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

At beboerne på Center Lindegården på et hvert givent tidspunkt opleves at være involveret i den dagsorden som kan sætte aftryk på deres liv.

At de oplever, at blive betragtet og behandlet som ansvarlige for eget liv, at de har indflydelse på egen hverdag, og vigtigst af alt, at alle valg af støtte tager udgangspunkt i beboerens ønsker, behov og drømme.

At beboerne erfarer den positive virkning af en aktiv medvirken på egen social rehabiliterings- og recoveryproces.

Kortsigtede mål/miniprojekter

2. halvår af 2012:

Workshop for alle, beboere som ansatte med følgende indhold:

 • Hvad forstås ved brugerinddragelse set ud fra henholdsvis beboernes og personalets perspektiv?
 • Afklaring af, hvordan beboerne oplever brugerinddragelse.
 • Hvilken betydning beboerne tillægger brugerinddragelse i deres sociale rehabilitering og recoveryproces.
 • Identificering af mulige vejspærringer, eksisterende barrierer og andre vanskeligheder i forhold til implementering af brugerinddragelse.

2. halvår af 2012 og 1.halvår af 2013:

 • Definere målrettede tiltag til at fremme brugerinddragelse (eks. at beboerne selv vælger deres kontaktperson), samt at de enkelte teams udarbejder operationelle handleplaner på at nå: 'INTET OM BEBOEREN UDEN BEBOEREN'
 • Udarbejde en brugerpolitik som indeholder brugerinddragelse
 • Implementere brugerinddragelse i Center Lindegårdens værdigrundlag
 • Fælles kurser og undervisning for personale og beboere på Center Lindegården

 

2. halvår af 2013:

 • Igangsætte implementeringsprocessen af de målrettede tiltag
 • Udarbejde evalueringsværktøjer

Implementeringsplan

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

Opfølgning

Udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har denne indsats som opgave.

         

 

Sundhedspolitik

Tovholder:

Jeanet Carlsen

Status/udgangspunkt

Københavns Kommune og SOF har udarbejdet en sundhedspolitik for psykiatriområdet. Denne politik skal implementeres på Center Lindegården.

Der skal arbejdes med sundhed på områderne: kost, motion og rygning.

Hvad vil Center Lindegården opnå med denne indsats/hvad er det endelige mål?

Målet er, at der for områderne kost, motion og rygning er udarbejdet politikker og indsatser, der støtter og vejleder beboere og medarbejdere i sundere valg.

Kortsigtede mål/miniprojekter

At udarbejde en kost- og måltidspolitik.

At udarbejde politikker og indsatser for motion og rygning

Kostnøglepersoner i huse og team

Videns og erfaringsudveksling på tværs af de socialpsykiatriske centre.

Aktiviteter

1.kvartal 2011:

 • Udarbejdelse af kost- og måltidspolitik
 • Januar 2012 er der kostnøglepersoner i alle huse og områder.

1. kvartal 2012

 • Indsatserne for motion og rygning besluttes og beskrives

Ultimo 2011 afventes udspil fra SOF

 

Implementeringsplan

Implementeringsplanen og løbende pejlemærker fastlægges i arbejdsgruppen. Sundhedspolitikken som helhed skal være implementeret 31. December 2012.

Opfølgning

Beskrives af arbejdsgruppen

         

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk