Tilbage til forsiden

Virksomhedsbeskrivelse

Forord af Birger Jacobsen

Dette er Center Lindegårdens Virksomhedsbeskrivelse; et nyt, vigtigt og til dels allerede kendt dokument. Virksomhedsbeskrivelsen er udviklet i relation til akkrediteringsprocessen og den kommende audit.

Virksomhedsbeskrivelsen rummer følgende:

 • En beskrivelse af hvem Center Lindegårdens målgruppe er, dvs. hvem der bor her.
 • En beskrivelse af hvordan borgerne bliver mødt, hjulpet, støttet og med hvilke metoder.
 • En beskrivelse af hvordan værdigrundlaget afspejler sig i alt og er med til at sætte retningen for hvordan arbejdet foregår i praksis.

Den store øvelse er nu at få denne virksomhedsbeskrivelse til et "leve", så man ude i alle hjørner af organisationen kan se at værdierne efterleves; at mødet med borgeren foregår respektfuldt, værdigt og i samarbejde.

Center Lindegårdens Virksomhedsbeskrivelse

Målgruppe

Center Lindegårdens målgruppe er overordnet fastlagt ved Servicelovens §108:

Personer i længerevarende ophold, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

Center Lindegården er målrettet det socialpsykiatriske område, hvilket betyder at borgerne alle har en psykisk sygdom i kombination med nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Den største gruppe af borgere er kendetegnet ved:

Psykisk sygdom, periodevis med psykose og eventuelle indlæggelser.

De typiske udfordringer for denne gruppe er:

 • Varetagelse af personlig hygiejne, rengøring, håndtering af økonomi og ernæringstilstand.
 • Utilstrækkelige sociale færdigheder, kommunikationsvanskeligheder, udfordringer i forhold til mestring af psykisk sygdom.
 • Angstproblematikker
 • Manglende egenomsorg (både somatisk og psykisk)
 • Håndtering af et eventuelt misbrug.
 • Varetagelse af de sundhedsfaglige udfordringer og evt. somatiske plejebehov.

Vægtning af udfordringerne varierer i målgruppen og kan være mere eller mindre udtalt.

Dertil tilbyder Centret indsats til borgere med mere specifikke problemstillinger: 

Borgere med fokus på udflytning

Borgere med psykisk sygdom der har brug for det mindst indgribende tilbud og indsatsen overfor denne gruppe er udslusning til egen bolig/mindre indgribende boform. Der arbejdes målrettet hen i mod udflytning fra Centret.  Indsatsen ydes på aftale-basis, hvor der laves individuelle aftaler med borgeren om støtte/besøg.              

De typiske udfordringer for denne gruppe er:

 • Mestring af psykisk sygdom i forhold til udflytningen
 • Angst
 • Ambivalens i forhold til udflytning
 • Utilstrækkelige sociale kompetencer og færdigheder.

Borgere med omfattende pleje og omsorgsbehov:

Somatisk (længerevarende) plejebehov kombineret med psykisk sygdom, der indebærer et stort behov for hjælp og støtte til praktiske gøremål, personlig pleje og omfattende omsorg. Foruden de udfordringer, der er nævnt under hovedmålgruppen (a) er   

De typiske udfordringer for denne gruppe:

 • Fysisk handicap, demens eller hjerneskade.
 • Den psykiske sygdom bevirker ofte, at den somatiske pleje "udfordres" - eksempelvis i forhold til samarbejdet omkring pleje/sygdomsforståelse.

Borgere med omfattende misbrug og/eller udadreagerende adfærd.

Borgere med socialt invaliderende misbrug i kombination med psykisk sygdom, der kræver omfattende støtte og som evt. udløser tilbagevendende udadreagerende /destruktiv adfærd ved misbrug (ift sig selv og i relation til andre). Det kan også være borgere med stærkt udadreagerende adfærd.

De typiske udfordringer for denne gruppe, affødt af misbruget:

 • Udadreagerende og destruktiv adfærd
 • Problematiske sociale fællesskaber og relationer til andre
 • Varetagelse af egen omsorg (de basale behov)
 • Manglende erkendelse af misbruget
 • Manglende sociale kompetencer
 • Økonomi, kriminalitet
 • Helbredsproblemer affødt af misbruget, håndtering af medicin/selve misbrugsbehandlingen
 • Derudover en række "ydre" problemstillinger for boenheden.

De typiske udfordringer for denne gruppe, affødt af udadreagerende adfærd:

 • Relation til andre
 • Selvdestruktiv og destruktiv adfærd
 • Kriminalitet samt "ydre" problemstillinger

Borgere med behandlingsdom

Borgere med retslige foranstaltninger omkring behandlingsdommen og alvorlig psykisk sygdom.

De typiske udfordringer for denne gruppe er

 • Udadreagerende adfærd, kriminalitet, manglende sociale færdigheder og kompetencer.
 • Ofte problemstillinger i forhold til misbrug og misbrugsbehandling
 • Mangel på sygdomserkendelse
 • Accept af domsafsigelse og de forhold der følger af dommen, som er grundlag for udviklingsperspektivet.
 • Kontakt til kriminalforsorgen m.v.

 

Mål for arbejdet med borgerne

Center Lindegårdens mission er overordnet set at skabe forudsætninger, så borgeren kan styrke evnen til at tage vare på eget liv og evnen til at være sammen med andre mennesker.

Udover missionen bygger indsatsen på forandringskompassets omdrejningspunkt om at leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser.

Det nedbrydes i to mål, der tager afsæt i to hovedperspektiver for målgrupperne:

Udvikling og forandring     mål: Til stadighed mindre støttende/indgribende indsats

Stabilitet                          mål: Sikre stabilitet og forebygge forværring

 

Målene er orienteret både mod tilbuddet som helhed og mod den enkelte borger.

De enkelte fokusområder/indsatsmål for borgeren tager afsæt i et eller begge perspektiver og dermed et af de to mål.

Arbejdet med borgerens individuelle mål tager afsæt i Voksen-Udrednings-Metoden med de mål sagsbehandler og borger bestiller at Center Lindegården skal udføre. Det er givet i den Bestiller-Udfører-modtager-model som Socialudvalget i Københavns Kommune har valgt.   

Værdigrundlag

Københavns Kommunes værdigrundlag fra 1998 beskriver hvordan borgeren forventes mødt med

 • Respekt, ligeværdighed, dialog og tillid

Det værdigrundlag danner, blandt andet materiale, afsæt for tilblivelsen af Socialforvaltningens

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder fra 2009:

 

 • Borgerens rettigheder
 • Værdighed: respekt og omsorg
 • Samarbejde og høj kvalitet i indsatsen

Center Lindegården har integreret de ovennævnte værdier som grundlag for indsatsen overfor borgerne.

I arbejdet med Centerstrategi 2012-2013 var et af målene at sikre fælles forståelse og udarbejde en beskrivelse af fælles metodevalg/teori/tilgang: Fælles Faglig Profil favner således tilgangen til borgerne, og arbejdsgrundlaget, med afsæt i SOF´s værdier.

Fælles Faglig Profil er at forstå som det der sætter retningen og anviser handlingerne i det konkrete sundheds- og socialfaglige arbejde på Center Lindegården.

Fælles Faglig Profil                                                

På Center Lindegården arbejdes recoveryorienteret, forstået på den måde, at recovery er borgerens individuelle udviklingsproces.

Den faglige indsats betragtes overordnet som en støtte til rehabilitering.

Det teoretiske afsæt er en kognitiv referenceramme, der består af miljøterapi understøttet af supervision og terapi (i form af psykologsamtaler).

Der gøres brug af forskellige metoder styret af borgerens ønske om hjælp og støtte. Dvs. at målet med indsatsen er udgangspunktet for valg af metode.  På centret arbejdes med en differentieret vifte af pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange, som knytter an til recovery.    

Omsat til konkrete handlinger

 • "Ingenting om mig, uden mig", dvs. borgeren inddrages i alt, hvad der angår hende/ham, det være sig individuelt og sammen med andre (husmøder, beboerråd, centerråd).
 • "Jeg ved som udgangspunkt ikke noget om borgeren, før jeg har spurgt", dvs. lytter til borgeren, der er eksperten på sig selv.
 • Borgeren får hjælp og støtte til at finde det, der motiverer hende/ham til at bevare håbet om forandring og til at forfølge sine drømme.
 • Borgeren får hjælp til at sætte opnåelige mål, der kan bruges som udgangspunkt, for meningsfulde opgaver i hverdagen, i hjemmet, i arbejde og i fritiden.
 • Borgeren får hjælp til at holde fast i målene med konkret hjælp og støtte.
 • Der arbejdes anerkendende og ligeværdigt og det italesættes, når det ikke opleves.
 • Borgeren støttes i at tage ansvaret for eget liv.
 • Borgeren får den nødvendige omsorg i de situationer hvor borgeren grundet sin sygdom ikke kan varetage egne interesser/behov

Metodevalg

Med udgangspunkt i målgruppen og det overordnende mål for borgeren afspejles metodevalget i den daglige indsats.

Metodevalget kan være:

 • Kognitiv miljøterapi, herunder bl.a. psykoedukation
 • Relationsarbejde
 • Socialfærdighedstræning - med afsæt i målgruppen og målet for borgeren (eksempelvis projekt Bedre liv)
 • Forandringscirkel/beslutningsbalance
 • Anerkendende kommunikation
 • Mestring af angst
 • Stemmehøring
 • Motivationsarbejde
 • NADA

Redskaber der understøtter samarbejdet med borgeren

Den daglige indsats og samarbejdet med borgeren under rammerne af målgruppe, mål, værdigrundlag, fælles faglige profil og metodevalg understøttes af en række konkrete redskaber. De er alle at betragte som elementer i den pædagogiske handleplan.

Det er:

 • Ø Helhedsvurderingen (social/sundhedsplanen) som indeholder:
 • De pædagogiske punkter som også danner forandringskompasset, der favner hovedperspektiverne i borgerens eget liv og måler borgerens udvikling.
 • De sundhedsfaglige punkter
 • Kvalitetsstandarder for rengøring og personlig hygiejne.
 • Ø De pædagogiske fokusområder og opfølgningen på disse, som dokumentation for tilgangen og metodevalget.
 • Ø De sundhedsfaglige fokusområder.

De er omdrejningspunktet i den daglige kontakt og samarbejde mellem borger og kontaktperson og evt. andre samarbejdspartnere.

Den pædagogiske handleplan udarbejdes som udgangspunkt i dialog med borgeren. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke i udarbejdelsen, skal der foreligge dokumentation herfor. Derudover kan der være relevante elementer for denne borger der alligevel skal udarbejdes.

Den pædagogiske handleplan og elementerne heri understøtter indsatsmålene i VUM-udredningen, er udtømmende og centrale for den samlede beskrivelse af arbejdet.

Derudover er der en række formularer som understøtter beskrivelserne.  

Redskaberne skal sikre og dokumentere:

 • Den systematiske refleksion og effekten af indsatsen
 • At borgeren får størst mulig medindflydelse
 • Løbende systematisk evaluering og ajourføring af indsats så den målrettes borgerens aktuelle behov
 • Planlægning på kort og lang sigt for at nå borgerens mål

Helhedsvurderingen udarbejdes på baggrund af samtaler med borgeren. Der afsættes god tid til samtalerne og er der brug for flere samtaler skal der være tid til refleksion imellem samtalerne. 

Center Lindegårdens ydelser

Ydelser er konkrete aktiviteter og forløb, som borgeren kan deltage i, mens man bor på Center Lindegården samt en række praktiske ydelser/foranstaltninger, der kan gøres brug af. Sigtet med borgerens deltagelse i aktiviteterne er at understøtte borgerens personlige og sociale mestring i relation til borgerens individuelle mål.

Center Lindegården udbyder en rækker konkrete aktiviteter, beskæftigelses- og uddannelsesforløb. Det kan eksempelvis være;

 • Bedre Liv - kognitivt undervisningsforløb (social færdighedstræning) for beboergrupper, med særlig fokus på borgere med misbrug
 • Motion: Stillemotion, gåture, volleyball, bordtennis
 • Sundhedstilbud: NADA, rygestop, kostvejledning
 • Beskæftigelse; arbejdstræning, beboerjobs, internt jobtilbud i erhvervsafdeling.
 • Fritidstilbud; musik og sang, band, systue, IT, foredrag
 • Ferie, ture, udflugter, sociale arrangementer
 • Cafe
 • Kost og forplejning

Der er forskelligartet omfang af aktiviteterne/ydelserne på de enkelte tilbud under centret.  

Fysiske rammer

Center Lindegården består af tre bosteder; Lindegårdshusene, Stubberupgård og Holme - med hhv. 182, 43 og 22 boliger. Hovedparten af boligerne er mellem 12 - 20 kvm og består af ét værelse uden toilet og bad. 3 - 5 borgere deles om toilet og bad. Der er dog enkelte boliger, hvor der etableret eget bad og et mindre trinette-køkken. 

Ca. 8 - 17 borgere deles om fælles opholdsrum/opholdsstue med en række fælles faciliteter. Derudover er der på alle tre bosteder cafémiljøer, beskæftigelse og en række fælles aktiviteter med bl.a. motionsrum, kreative værksteder m.v.  

Lindegårdshusene er et handicapvenligt byggeri i et-plan, mens Stubberupgård og Holme er ældre byggeri i flere plan med trapper.

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk