Tilbage til forsiden

Forretningsorden

Der er oprettet et Centerråd på Center Lindegården (i henhold til Retningslinjer for Centerrådene), som består af 3 repræsentanter for pårørende, 3 beboere og 3 for medarbejdere på centeret, hvor Centerchefen har den ene plads. Desuden er der suppleanter for samtlige medlemmer.

Opgaver og kompetencer

Med udgangspunkt i Københavns Kommunes pårørendepolitik, deltager Centerrådet aktivt i drøftelsen af forhold vedrørende driften af Center Lindegården som socialpsykiatrisk botilbud. Det sker ved udveksling af information, synspunkter og generelle drøftelser af forhold for botilbuddet.

Centerrådet sikres relevante informationer om udviklingsplaner, økonomi, prioriteringer og fokusområder, så der er mulighed for konstruktive drøftelser, samt muligheder for uddybende argumentation for prioriteringer.

Centerrådet gives tillige mulighed for selv at anmode om og foreslå initiativer, ligesom Centerrådet kan inddrages ved forskellige lejligheder, så som festlige arrangementer, informationsmøder, kulturelle initiativer, erfaringsgrupper mm.

Centerrådet skal aktivt medvirke til, at der løbende sikres en respektfuld dialog, som baserer sig på ligeværdighed og gensidig tillid så alle bliver hørt og får mulighed for aktiv deltagelse.

Der kan ikke behandles personsager i Centerrådet og konkrete sager drøftes kun i et generelt perspektiv.

Formand er mødeleder i Centerrådet.

Mødefrekvens

Centerrådet har 4 ordinære møder om året. Centerrådet har mulighed for at indkalde til ekstra møde, hvis der opstår behov eller hvis 3 medlemmer anmoder om et ekstraordinært møde.

Pårørende

Pårørenderepræsentanterne repræsenterer hele gruppen af pårørende på Center Lindegården.

Pårørenderepræsentanterne i Centerrådet kan ikke bestå af pårørende til beboere valgt til Centerrådet.

Rådet kan ikke bestå af flere pårørende for samme beboer eller samme område.

Beboerne

Beboerrepræsentanterne er valgt af beboerrådene.

Medarbejderne

Centerchefen er "født" medlem og kan kun ved fravær afløses af vicecenterchef.

Medarbejdererepræsentanterne er fordelt blandt mellemledere/medarbejdere.

Valg og sammensætning af Centerrådet

Der er valg til Centerrådet hver andet år. Pårørende vælges blandt alle pårørende på Center Lindegården.

Der er fordeling af medlemmer til Centerrådet i forhold til antal beboere på det pågældende sted og geografi. Der er følgende vægt mellem bostederne, Holme, Lindegårdshusene og Stubberupgård: Holme 1, Lindegårdshusene 8 og Stubberupgård 2.

Konstituering

Centerrådet konstituerer sig selv og fastsætter forretningsorden for Centerrådets arbejde.

Formandskabet udgøres af én pårørende og én beboer.

Formanden indkalder alle pårørende til valg til centerrådet. Der er valg til centerrådet i ulige år i november måned.

Centerchefen er ansvarlig for at Centerrådets sekretærfunktion fungerer og det påhviler denne at sørge for indkaldelser, dagsorden, efterlevelse af forretningsorden og andre formalia. Centerchefen er tovholder.

Centerrådet er beslutningsdygtig, hvis der er 2 repræsentanter fra hver interessent gruppe.

Center Lindegården stiller lokaler til rådighed for møderne.

Dagsorden til centerrådsmøder

  • 1. Godkendelse af referat
  • 2. Orientering fra beboerrepræsentanterne
  • 3. Orientering fra Centerchefen
  • 4. Gensidig orientering
  • 5. Øvrige punkter
  • 6. Punkter på vej
  • 7. Eventuelt
  • 8. Dato for næste møde

Referater

 

Center Lindegården • Boserupvej 7 • 4000 Roskilde • Tlf. 4633 4000 • Fax 4633 4100 • lindegaarden@sof.kk.dk